Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
 
 
 
 
 
 
ลาว/LAOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัวร์ลาว
 
 
 
 
 
 
 
 
                     มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน (TG)
วันเดินทาง
14-16 กพ., / 14-16 มีค.,/4-6, 6-8, 13-15 เม.ย.,/ 2-4 พค., 9-11พค.57                                                            
ระยะเวลา
3วัน 2 คืน
ราคา
19,9000.- / 21,900.- บาท
รายละเอียด

สัมผัสเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง พระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ พระธาตุแตงโม พระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม และอื่นๆ อีกมากมาย  ผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA  ที่ชำนาญเส้นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่น้ำโขง เป็นพิเศษ

สายการบิน
THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์                     

 
 
 
 
 
           หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทร์ 4 วัน (TG)
วันเดินทาง

14-17กพ./ 14-17 มีค./ 4-7 เม.ย. /12-15 เม.ย./ 9-12 พค./ 6-9 มิย./11-14 กค.57 

ระยะเวลา
4วัน 3คืน
ราคา
21,900.- / 22,900.-บาท
รายละเอียด

สัมผัสเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200ปี   เดิมชื่อเมือง“ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี”เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCOให้เป็นเมืองมรดกโลก ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย –ลาวในอดีตไว้อย่างครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริมถนนเลียบน้ำคาน ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง พระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ พระธาตุแตงโม พระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม และอื่นๆ อีกมากมาย   ผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA  ที่ชำนาญเส้นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่น้ำโขง เป็นพิเศษ

สายการบิน
THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์

 
 
 
 
 
                     หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทร์ 4 วัน (TG)
วันเดินทาง
13-16 กพ., / 27-30 มีค.,/12-15 เม.ย.,/ 10-13 พค., /19-22พ.ค.
11-14ก.ค.57                                                            
ระยะเวลา
3วัน 2 คืน
ราคา
22,900
รายละเอียด
หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช -พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต -วัดเชียงทอง -
พระธาตุพูสี -ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว -ถ้ำติ่ง -หมู่บ้านซ่างไห -น้ำตกตาด
กวงสี -วังเวียง-เวียงจันทร์-วัดพระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-วัดสีสะเกด
สายการบิน
THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์                     

 
 
 
 
 
                  หลวงพระบาง 3วัน (TG)
วันเดินทาง
14-16ก.พ./28-30มี.ค./13-15เม.ย./11-13พ.ค./20-22มิ.ย.
12-14ก.ค.57                                                    
ระยะเวลา
3วัน 2 คืน
ราคา
21,900.-
รายละเอียด

หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช -วัดใหม่สุวรรณภูมาราม -พระธาตุพูสี -ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว -ถ้ำติ่ง -หมู่บ้านซ่างไห -น้ำตกตาดกวงสี -พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต -วัดเชียงทอง -ตลาดดารา

สายการบิน
THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์                     

 
 
 
 
 
            เวียงจันทร์ - วังเวียง - หลวงพระบาง 4วัน (TG)
วันเดินทาง
 
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
ราคา
บาท
รายละเอียด

  

สายการบิน
THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์

 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2018 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป